You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

През отделни години при благоприятно съчетаване на факторите температура и влажност могат да се създадат условия за силно намножаване и на гъбите от родовете Septoria, Fusarium и Drechslera, които са в състояние съществено да повлияят на продуктвността на посевите, не само в количествено, но и в качествено отношение. Трябва да се има предвид, че гъбите от родовете Fusarium и Drechslera са в състояние да продължат развитието си и при условия на съхранение, с което вредоносността им силно се повишава.

Сподели