You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Общи положения

Настоящата политика е изготвена изцяло съобразена с изискванията на Регламент /ЕС/2016/679 за защита на личните данни, които се прилага от 25 май 2018г. и има за цел да разясни какви лични данни се събират от потребителите, ползващи Интернет сайта на „Агро- Био Трейдинг“ ООД, ЕИК 040262989, www.agrobiotrading.com, за какви цели, на какво основание, за какъв срок се съхраняват данните и какви мерки за защита е предприело нашето дружество – администратор

„Агро-Био Трейдинг“ ООД си запазва правото да променя тази Политика за защита на личните данни по всяко време, като актуалната версия винаги ще бъда намерена на нашия сайт.

 1. Понятия и дефиниции

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган или друга структура, която обработва лични данни, когото целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка.

„Дружество“ означава „Агро- Био Трейдинг“ ООД ЕИК 040262989, търговец на препарати за растителна защита.

„Лични Данни“ означава всяка информация, която директно идентифицира имейл адреса.

„Обработване“ означава всяка операция извършвана с лични данни, които стават достъпни.

„Сайт“ означава домейн /интернет адрес www.agrobiotrading.com.

„Субект на данни“ е физическо или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано.

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, информирано указание за волята на субекта на данните, което изразява съгласието му личните данни да бъдат обработени.

Основанията за обработване на лични данни съгласно Общия регламент относно защита на данните са:

 • Съгласие на субекта на данни

 • Законни интереси на администратора

 1. Кога събираме Вашите лични данни

Когато искате абонамент за достъп в раздел ПРОДУКТИ на нашия сайт

 1. Какви лични данни събираме

Когато искате абонамент за достъп в раздел Продукти в нашия сайт изискваме да направите регистрация като предоставите Вашият имейл адрес . С регистрирането Ви на сайта, Вие предоставяте съгласието си за събиране и обработване на личните Ви данни.

 1. Колко време съхраняваме Вашите лични данни

Съхраняваме лични данни толкова дълго колкото е необходимо във връзка с целта, за която същите се обработват

 1. Имате следните права по отношение на личните Ви данни

 • Правото на информация - това право означава да бъдете ясно информирани кой е администраторът на лични данни, защо ще се използва личните Ви данни, колко дълго ще се пазят данните Ви

 • Право на достъп до личните Ви данни

 • Право да коригираме на личните ви данни

 • Право да поискате изтриване на личните Ви данни

 • Право на ограничаване на обработка на личните Ви данни

- Право на възражение срещу обработка на личните Ви данни

- Право да оттеглите съгласието си по всяко време

- Право да подадете жалба до надзорния орган, когато считате, че правото Ви като субект на данни са нарушени. Комисия за защита на личните данни, адрес гр. София 1592 бул. “ проф. Цветан Лазаров“ № 2 /www. Cpd.bg/

 1. Предават ли се Вашите данни

Ние не споделяме, предаваме, разпространяваме или разкриваме Вашите лични данни на трети страни, без да имаме Вашето изрично съгласие. Като администратор на данни ще направим всичко възможно за да гарантираме, че Вашите лични данни ще бъдат защитени и ще бъдат третирани като строго поверителни

За всякакви въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, можете да се свържете с Длъжностното лице по Защита на данните на следния имейл: lshahpazov@agrobiotrading.com тел 02/974 31 64, адрес гр. София, ж.к. Младост 1, ул. Йерусалим, бл. 24