You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Примерни технологии за опазване на зеле от болести, неприятели и плевели и листно приложение на органични и органо минерални торове - биостимулатори

agrobio-trading-main-img
Фенофаза на  Болести и неприятели Продукти за растителна защита Органо минерален
развитие на културата срещу, които се третира Разрешени за утпотреба. Дози тор - Биостимулатор.
    Карантинен срок Доза
1 2 3 4
Производство на разсад Предпазно третиране на почвата  Препоръчително е почвите за разсадопроизводство Дрийм Сойл
предсеитбена подготовка срещу почвени патогени, причи- да се сменят ежегодно. При липса на такава възмож-  
  няващи сечене и др. ност се обезаразява почвата преди сеитба с 20-70 кг/дка
    Проплант 722 СЛ -0,1% разтвор по 3-4 л/м2 чрез по- /20-70гр/м2/
    ливка или с Ривал 300мл. Продукт в 10-20л вода за 1м3 Може да се комбинира с
    почва/субстрат/ или чрез поливане по време на или NPK/15:15:15/ в съотношение
    след засяване в доза 5мл продукт в 3-5л вода за 1м2.  1 към 3
    Поливането в същите пропорции може да се повтори  
    след 7-10дни. Подобрява структурата и
    За разлика от пипера и доматите, зелето се напада  почвената микрофлора
    много по-слабо от сечене, при него по-важно е да не   
    се допуска повреди от Зелева дървеничка и произв.  
    на разсад върху почви заразени от "Гуша"   
       
Един -два дни след сеитбата- За борба срещу едногодишни Бутизан 400 СК -доза-250мл/дка/25мл/10л вода за  
преди поникване на разсада широколистни и житни плевели 100м2 площ  
и плевелите /При реколтира-      
не на по-големи площи/      
       
След поникване, височина на Предпазно пръскане срущу сече- Фунгуран ОН 50ВП-150% /15г/10л вода/, к.с. 14 дни Рутмост -поливане с разтвор
растенията 3-4 см не /при влажно и хладно време/ Ридомил Голд Р ВГ-0.500%/50г/10л вода/к.с 20 дни 10мл/5л вода по 3-4л на м2
  Задължително:   или пръскане с разтвор -10мл
  към 100л работен разтвор се   за 10л вода 
  прибавя 100мл прилепител    За по-силна и здрава корено-
  Виволт или Елект   ва система
       
       
При развити растения 5-6 см При поява на сечене /което е  Поливане на засегнатите участъци с 3% разтвор на  Грийн Гард 20мл/10л вода
височина рядко/ син камък и пръскане на останалата част с някой от  За по-силна имунна система 
    горепосочените ПРЗ с прилепител на растенията-здрав и зака-
      лен разсасд
       
В отделни случаи , зелевият При поява на някои от тези не- Ридомил Голд Р ВГ-0.500%/50г/10л вода/к.с 20 дни Алга 900 пръскане 50г/дка
разсад може да бъде напад- приятели и опасност от мана Купроцин 35 ВП -0.200% /20гр/10л вода/к.с. 3 дни 5г/10л вода. За достигане на 
нат от мана, зелени бълхи,  /влажно и хладно време/   оптималния генетичен по-
зелева дървеница   Десижън 0.05%/5мл/10л вода/к.с. 3 д тенциал на културата
       
Преди разсаждане За борба срещу едногодишни Девринол 4Ф 400-500мл/дка /40-50/мл/10л вода/  –––––––
площта, предназначена за ре- житни и някои широколистни  за 100м2  
колтиранена зелето /при плевели    
заплевяване/ се третира с      
хербицид или      
След разсаждане на зелето Срещу едногодишни широколист Бутизан 400 СК -доза-250мл/дка/25мл/10л вода за ––––––––
и втори лист на плевелите ни и житни плевели 100м2 площ  
       
       
Непосредствено след раз- Охлюви /голи и черупчести/, Агриметал-300г/дка- за по- добър резултат да се при- Рутмост 300мл/дка 10мл/5л 
саждането -многоядни,  попово прасе, дъждовни червеи лага след дъжд, чрез разпръскване между растенията вода чрез поливка. За по-
 неприятели     10-15см, при възможност около залез добро прихващане и старт на 
и няколко дни по - късно Земни бълхи, зелева дървеничка Десижън 0.05%/5л/10л/10л вода/к.с.  за неприятели растенията
  /при нападение/    
       
До прибиране на реколтата се Охлюви, нощенки, зелев молец, При преобладаващо листни въшки се третира с Нутрифийд 100мл/дка
следи за опасност от мана и  зелева пеперуда, хоботници, Тепеки14г/дка/1.5г/10л вода/к.с. 14 дни 10мл/10л вода чрез пръскане
редица неприятели и в зави- листни въшки, мана, черно гние- Клоузър 120 СК-0.02%/2мл/10л вода/к.с.7 дни Подобрява качестото на 
симост от условията и появата не и др. При повече листогризещи гъсеници-инсектициди на зелките- едрина и твърдост
им се води борбата с тях   база синтетичен пиретроид-Циклон, Десижън,  
    Шерпа, Децис, Карате и др.  Третира се от два до три
    А за болестите:  Ридомил Голд РВГ, Фунгоран 0Н 50ВП, пъти
    Дифкор 250ЕК- 0.05% /5мл/10л вода/к.с. 14 дни  
    Зоксис250 СК 0.080%/8мл/10л вода, к.с. 3 дни  
    Геокс ВГ 0.04% /4гр/10л вода/к.с. 14 дни  
    Фунгуран ОН 50ВП-150% /15г/10л вода/, к.с. 14 дни  
Забележка: Зелето задължително се пръска с прибавка на прилепител  
Сподели