You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Старане Голд

Еталон срещу Лепка и ПоветицаСподели
Съдържание на активни вещества

Флуроксипир – 100 г/л
Флорасулам – 1 г/л

Формулация

Суспо-емулсия (СЕ)

→ Двойно системен с различен механизъм на действие на ак-
тивните вещества
→ Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели - поветица,
коприва, къпина, полски хвощ
→ Отличен контрол на широколистни плевели, включително
трудни за контрол видове - лепка, ефемерни видове
→ Бърз видим ефект благодарение на двете активни вещества
→ Много добър контрол на плевели с восъчен слой
Какви съвети да следваме при
приложение?
→ Отличен партньор на Вик-
тус® ОД за разширяване на
плевелния спектър от ши-
роколистни видове в царе-
вица
→ Да не се прилага при сладка
царевица и царевица за се-
мепроизводство
→ Приложим в температурен
интервал от +7° до +25°C,
когато има активна веге-
тация на плевелите
→ Може да се смесва с фунги-
циди (Алегро®), противо-
житни хербициди (Палас® 75
ВГ), инсектициди и листни
торове, но винаги пред-
варително да се направи
тест за съвместимост
→ Да се следи за оптимална-
та фаза в развитието на
плевелите – по-ранна фаза
- по-добър контрол на пле-
велите
→ При житни култури може да
се прилага в късна фаза за
контрол на поветица и леп-
ка
→ Ако сте закупили Старане™
Голд и не сте го използвали
в житни култури, може да го
приложите в царевица през
същата календарна година
→ Контрол на самосевки от
клиърфийлд и експрес толе-
рантни хибриди слънчоглед
и рапица, приложен в точ-
ния момент
→ Няма ограничение за следва-
щи култури в сеитбооборота
→ Възможност за приложение
до начало на изкласяване на
житните култури
→ Качествена формулация
суспоемулсия (СЕ) с много
добро абсорбиране
→ Възможност за приложение
наесен и напролет при житни

Пшеница
Ръж Овес
Ечемик
Тритикале
Всички икономически важни широколист-
ни плевели, в т.ч. лепка и поветица, само-
севки – слънчоглед, рапица (в ранна фаза)
– конвенционална и технологична
180* мл/дка Вегетационно от трети
лист до преди поява на
флагов лист (BBCH 13-45).
Царевица
за зърно и
силаж
Всички икономически важни широколист-
ни плевели, включително устойчиви на
хормоноподобните хербициди
120 мл/дка От поява на първи лист
до разтваряне на шести
лист (BBCH 10-16)

Какви съвети да следваме при
приложение?
→ Отличен партньор на Вик-
тус® ОД за разширяване на
плевелния спектър от ши-
роколистни видове в царе-
вица
→ Да не се прилага при сладка
царевица и царевица за се-
мепроизводство
→ Приложим в температурен
интервал от +7° до +25°C,
когато има активна веге-
тация на плевелите
→ Може да се смесва с фунги-
циди (Алегро®), противо-
житни хербициди (Палас® 75
ВГ), инсектициди и листни
торове, но винаги пред-
варително да се направи
тест за съвместимост
→ Да се следи за оптимална-
та фаза в развитието на
плевелите – по-ранна фаза
- по-добър контрол на пле-
велите
→ При житни култури може да
се прилага в късна фаза за
контрол на поветица и леп-
ка
→ Ако сте закупили Старане™
Голд и не сте го използвали
в житни култури, може да го
приложите в царевица през
същата календарна година

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти