You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Палас 75 ВГ

Доказалият се хербицид за едновременна борба срещу
житни и широколистни плевелиСподели
Съдържание на активни вещества

Пироксулам – 75 г/кг

Антидот: Клоквинтоцет-мексил –
75 г/кг

Формулация

Водоразтворими
гранули (ВГ)

Какви са практическите предимства?
→ Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури,
включително и бобови, при спазване на препоръките за съ-
ответната култура
→ Селективен към културата благодарение на антидотната
технология, като предотвратява стреса и ускорява мета-
болизма на културата
→ Доказал се като еталон в борбата срещу oвсига и власатка
→ Може да се прилага както наесен, така и напролет
→ Ефективен срещу всикчи важни житни плевели – видове овси-
га, властка, див овес, райграс, лисича опашка, ветрушка и др.
→ Дълъг период и гъвкавост на приложение
Какви съвети да следваме при
приложение?
→ Да не се прилага при ечемик и
овес
→ Да не се прилага, когато се
очакват слани и мраз
→ При наличие на див мак в по-
сева се препоръчва комби-
нация с Дерби® Супер Едно/
ЛанселотТМ в доза 2,5 г/дка
→ Ако се наблюдава наличие на
теменужка в посева, да се
третира в ранна фаза на пле-
вела, когато е чувствителен
→ Да не се смесва с хормонни
хербициди на база на 2,4-Д и
МЦПА и подобни, също така
листни торове на органична
основа – може да намали про-
тивожитното действие
→ Ефективен срещу райграс в
ранна фаза на неговото раз-
витие (преди братене)
→ За оптимален контрол на
житните плевели прилагай-
те хербицида още през есен-
та
→ Приложим в температурен
интервал от 5° до 25°C
→ Да не смесва с растежни ре-
гулатори (може да се трети-
ра със седемдневен интер-
вал между приложенията)
→ Спира растежа на житните
и широколистни плевели до
24 часа след приложение
→ Смесим с противошироко-
листни хербициди (Дерби® Су-
пер Едно, Старане™ Голд) за
допълване контрола на широ-
колистни видове (див мак, те-
менужка, ралица, паламида)
→ Абсорбира се едновремен-
но от листата и корените,
като се транслоцира до
всички растежни точки
→ Селективен за пшеница, ръж
и тритикале
→ Устойчив на валежи 1 час
след третиране
→ Смесим с фунгициди

Твърда
и мека
пшеница
Едногодишни житни (включително
видове Овсига и Власатка) и
едногодишни широколистни плевели
20-25 г/дка
+ 50 мл/дка
Дасойл™
Може да се прилага
вегетационно, от 3-ти лист до
2-и стъблен възел 

Какви съвети да следваме при
приложение?
→ Да не се прилага при ечемик и
овес
→ Да не се прилага, когато се
очакват слани и мраз
→ При наличие на див мак в по-
сева се препоръчва комби-
нация с Дерби® Супер Едно/
ЛанселотТМ в доза 2,5 г/дка
→ Ако се наблюдава наличие на
теменужка в посева, да се
третира в ранна фаза на пле-
вела, когато е чувствителен
→ Да не се смесва с хормонни
хербициди на база на 2,4-Д и
МЦПА и подобни, също така
листни торове на органична
основа – може да намали про-
тивожитното действие
→ Ефективен срещу райграс в
ранна фаза на неговото раз-
витие (преди братене)
→ За оптимален контрол на
житните плевели прилагай-
те хербицида още през есен-
та
→ Приложим в температурен
интервал от 5° до 25°C
→ Да не смесва с растежни ре-
гулатори (може да се трети-
ра със седемдневен интер-
вал между приложенията)

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти