You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Корело Дуо 85 ВГ

Широкоспектърният хербицид за едновременна  борба и безупречен контрол на всички важни  житни и широколистни плевели. Икономически най- изгодният хербицид за смесено заплевеляване.Сподели
Съдържание на активни вещества

Пироксулам – 70,8 г/кг
Флорасулам – 14,2 г/кг

Антидот: Клоквинтоцет-мексил –
75 г/кг

Формулация

Водоразтворими
гранули (ВГ)

Благодарение на антидотната технология е безопасен към културата.

Спира растежа на житните и широколистни плевели до 24 часа след третиране.

Ако има поникнали плевели, може да се прилага още наесен.

Допълнително почвено действие, при което се контролират по-късно поникващите плевели след третиране.

Твърда
и мека
пшеница
Едногодишни житни (включително
видове овсига и власатка) и
едногодишни широколистни плевели
и паламида
26,5 г/дка
+ 50 мл/дка
Дасойл™
Прилага се вегетационно от
фаза 3-ти лист до фаза 3-то
коляно 
(есен - пролет)

 

Ефективен срещу всикчи важни житни плевели – видове овсига,
власатка, див овес, райграс, лисича опашка, ветрушка и др.
→ Ефективен срещу всички важни широколистни плевели, в
това число паламида, лепка, див мак, ефемерни видове, тех-
нологични слънчогледови самосевки
→ Възможност за приложение при температури над +5° и темпе-
ратурните амплитуди не влияят на действието му

→ Хербицидът да не попада върху съседни култури до третирания блок

Какви съвети да следваме при
приложение?
→ Да не се прилага при ечемик
и овес
→ Да не се прилага, когато се
очакват слани
→ Лесно разтворима ВГ фор-
мулация със специална ме-
рителна чашка
→ Без ограничения в сеитбо-
оборота
→ Смесим с Алегро®
→ Не е нужно да се добавя друг
противошироколистен хер-
бицид за пълен контрол на
всички проблемни плевели
→ Ефективен срещу райграс и
овсига, когато продуктът
е приложен в ранна фаза на
развитието на плевела -
от първи до трети лист
→ Да не се смесва с растежни
регулатори и торове на ор-
ганична основа (може да се
третира със седемдневен
интервал между приложенията)

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти