You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Зорвек Винабел

С какво се отличава Зорвек™ Винабел™ и
какви практически бонуси дава на лозарите?
→ Нов фунгицид с ново активно вещество и нов механизъм на
действие (ново и различно от досега използваните аналого-
ви фунгициди)
→ Единственият до момента фунгицид, съдържащ активни ве-
щества с пълно системно действие (Zorvec active™) и локал-
но-системно действие (Зоксамид)
→ Пълна защита на лозята през най-критичния период на раз-
витие (от начало на цъфтеж до образуване на ягоридата) сконтактно, предпазно, системно, локално-системно, лечебно и антиспорулантно действие
→ По-дълъг период между две третирания – минимум 15 дни. Ако условията за развитие за мана
не са толкова благоприятни може да се пръска след 20 дни
→ Много бързо абсорбиране на фунгицида до 20 мин. след третиране. Ако завали дъжд 20 мин.
след третиране, не е нужно повтаряне поради пълното абсорбиране на фунгицида от лозови-
те растения
→ Акропетално и базипетално разнасяне на фунгицида до всички растежни точки, включително
новия прираст между две третирания
→ Спомага за по-добро развитие на лозята, подобрени качествени показатели на гроздето,
по-висок потенциал за добив, водещо до по-висока рентабилност на производството
→ Постоянен и стабилен контрол на маната при ниски дози на приложение в сравнение с конку-
рентни аналогови активни вещества:
Zorvec Active™ - 2 г ав/дка
Металаксил-М - 10 г ав/дка
Алуминиев фозитил - 130 – 150 г ав/дка
→ Нова качествена течна формулация (суспо-емулсия), лесна за употреба и приготвяне на ра-
ботния разтвор, с вграден прилепител
→ Няма кръстосана резистентност с използваните до момента аналогови фунгицидиСподели
Съдържание на активни вещества

Зорвек™ 40 г/л
Зоксамид 300 г/л

Формулация

Суспо-емулсия (СЕ)

Култура Болест Доза Момент на приложение
Лозя
(винени и
десертни
сортове)
Мана
(Plasmopara
viticola)
50 мл/дка Вегетационно от 5-ти лист отворен до оформени
зърна на чепките, които се докосват (BBCH 15 – 79).
Прилагайте превантивно, преди първи видими симптоми
на болестта, с интервал между приложенията минимум
15 дни.

Какви съвети да следваме при приложение?
→ За контрол на обикновената мана в най-критичния период, прилагайте Зорвек™ Винабел™ от
начало на цъфтеж до образуване на грахово зърно (формиране на грозда). Зорвек™ Винабел™ е
със системно и локално-системно действие и осигурява абсолютно надежден контрол на ма-
ната през този най-критичен период от развитие на лозата, когато се залага и добива
→ Интервал между две приложения минимум 15 дни
→ При изключително благоприятни условия за развитие на болестта (чести валежи, относител-
на влага на почвата > 70%, денонощна температура от 11°С до 33°С, наличие на водни капки по
листата до 2-3 часа) интервалът между две приложения да бъде между 10 и 14 дни
→ За пълен контрол на маната прилагайте Зорвек™ Винабел™ предпазно преди поява признаците
на болестта
→ За едновременна борба срещу обикновена мана и брашнеста мана Зорвек™ Винабел™ може да
се смесва с Талендо® Екстра, Систан® Екозом или Индар™
→ След третиране на лозята с максималния брой третирания със Зорвек™ Винабел™, може да
продължите борбата срещу обикновена мана с Икуейшън® Про

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти