You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Унивок

Нов фунгицид за пшеница, тритикале, ръж

КАКВИ СА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ПРЕДИМСТВА?
→ Нов ефективен двукомпонентен фунгицид с нов начин на
действие и синергизъм между активните вещества
→ Съдържа иновативно активно вещество - Inatreq™ (Фенпико-
ксамид) с нов начин на действие, като инхибира митохонд-
риалното дишане на патогена чрез блокиране електронния
трансфер в дихателната верига
→ Гъвкавост на приложение – с хербицида в Т1 и/или при поява
на флагов лист - Т2 или преди цъфтеж - Т3
→ Нов стандарт за контрол на септория и видовете ръжди
→ Комбинацията от Inatreq™ и Протиоконазол осигурява
най-високо ниво на защита с предпазно, стопиращо и лечеб-
но действие, към всички икономически важни болести
→ iQ-4™ формулация за почти 100% покритие на растителните
части на културата и пълно абсорбиране
→ С естествен произход синтезиран чрез ферментация от ак-
тиномицети от род Streptomyces sp.
→ Дълъг период на защита до 6 седмици за отпимизиране на
производството
→ По-добро качество на произведеното зърно
→ Бързо разграждане в почвата - 2 дни
→ Вече регистриран и внедрен в практиката във Франция, Ве-
ликобритания, Дания и САЩ
 Сподели
Съдържание на активни вещества

Фенпикоксамид (Inatreq™) –
50 г/л
Протиоконазол – 100 г/л

Активното веще-
ство InatreqTM в
Унивок® е синтези-
рано от естествено
срещащи се актино-
мицети, преминало
през еднократна
модификация чрез
ферментиране, за
да подобри стабил-
ността и силатата
на действие на ак-
тивното вещество

Формулация

Емулсионен Концентрат

Унивок® контролира
патогените, като
блокира електронния
трансфер на
протеините в
спорите, както и
инхибира растежа
на мицела след
покълване, като по
този начин осигурява
силно защитно и
лечебно действие

КОНТРОЛИРАНИ БОЛЕСТИ:
Жълто-кафяви петна
Фузариум
Кафява ръжда
Жълта ръжда
Снежна плесен
Ранен листен пригор
Петносване на плевите на
класа
Септория по листата
Септория по класа
Предстои регистрация:
Брашнеста мана
Базично гниене
Видове Helminthosporium
ДОЗА:
120 – 150 мл/дка
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
От начало на удължаване на
стъблото до край на цъфтежа

ПОДХОДЯЩ ЗА
НЕБЛАГОПРИЯТНИ
УСЛОВИЯ:
Дъжд паднал
1 час след
третиране не
влияе на ефекта
на продукта.
8 дни след
третиране
90% от приложения
продукт остава
по третираната
повърхност

ЗАЩИТА ДО
6 СЕДМИЦИ:
Проучвания показват, че
след третиране на листна-
та повърхност се натрупва
активно вещество в кутику-
лата и горния епидермис на
растителните части.
Това действа като резер-
воар за продукта, който
постепенно се приема от
растението и по този начин
защитава културата до
6 седмици в зависимост от
климатичните условия

КАКВИ СЪВЕТИ ДА СЛЕДВАМЕ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ?
→ За първо третиране Т1 заедно с хербицида се препоръчва да
се използва в доза – 120 мл/дка
→ За второ третиране Т2 флагов лист - изкласяване се препо-
ръчва да се прилага в доза – 130 мл/дка
→ За контрол на фузариум в трето третиране Т3 преди или в
начало на цъфтеж, да се прилага в доза – 130 – 150 мл/дка в
зависимост от инфекциозния фон
→ За максимална ефикасност на продукта използвайте пре-
вантивно или в начални фази и първи признаци на развитие
на болестта
→ За едновременен контрол на болести и плевели може да се
смесва с Дерби® Супер Едно, Квелекс®, Старане™ Голд, Палас®
75 ВГ или Корело® Дуо

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти