You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Иновор

Иновор® * е комбинация на Пираклостробин и Флуксапироксад
със следните предимства:
→ Последно поколение SDHI - Флуксапироксад (Xemium), в комби-
нация с най-мощния стробилурин на пазара - Пираклостро-
бин (F 500)
→ Флуксапироксад се отличава от другите SDHI активни ве-
щества с уникална мобилност в растителните части
→ След третирането върху листата се образуват миниа-
тюрни депа, от които активното вещество се отделя бав-
но и продължително, което обуславя голямата продължител-
ност на действие и защита
→ По-продължително предпазно действие
→ По-изразен зелен физиологичен ефект
→ По-интензивна фотосинтеза, за по-добро хранене на рас-
тенията, за по-висок добив и по-добри качествени показа-
тели на зърното
→ Притежава предпазно, лечебно и стопиращо действие при
начало на поява на първи симптоми от болестите
→ Намалява негативното влияние на стресови абиотични фак-
тори
→ Бързо разпределение и проникване в растителните частиСподели
Съдържание на активни вещества

Пираклостробин - 200 г/л
Флуксапироксад - 30 г/л

Формулация

Емулсионен концентрат (ЕК)

КОНТРОЛИРАНИ БОЛЕСТИ:
Листни петна/ Септориоза
Видове ръжди
Мрежести петна
Листен пригор/
Rhynchosporium secalis

За отлична защита при първо третиране
Т1 до първо-второ коляно, да се прилага
превантивно в доза 75 мл/дка
→ За второ фунгицидно третиране Т2 до
флагов лист - изкласяване, препоръката е
за приложение в доза 90 мл/дка
→ За оптимален контрол на болести и
абсорбиране, да се прилага в температурен
диапазон от +8°С до +25°С
→ За едновременен контрол на болести и
плевели може да се смесва с Дерби® Супер
Едно, Квелекс®, Старане™ Голд, Палас® 75 ВГ
или Корело® Дуо
→ За получване на максимален ефект от
Иновор®, прилагайте предпазно преди поява
признаците на болестта и благоприятен
инфекциозен фон или при начални симптоми
на поява на признаци на болестта

ДОЗА:
50 – 100 мл/дка

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти