You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За борба срещу плевелите се използват различни методи и средства. Най-целесъобразна и екологично безопасна в условията на интензивното земеделие е интегрираната борба. Тя се свежда до прилагане на разнородни методи и средства — механични, физични, химични, биологични, които трябва да се съчетават диференцирано, съобразно видовия състав на плевелните съобщества, икономическите прагове на вредност на плевелите и конкретните агроекологични условия. Необходима предпоставка за планиране на борбата срещу плевелите е правилната диагноза на заплевеляването, т. е. установяване на състава на плевелните асоциации и количеството на отделните видове.

Сподели