You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Примерна технология за опазване на ябълки и круши от болести и неприятели, и листно приложение на органични и органо минерални торове - биостимулатори

agrobio-trading-main-img
Фенофаза на  Болести и неприятели Продукти за растителна защита Органични и органоминерални
развитие на културата срещу, които се третира  Доза,% работен разтвор торове - Биостимулатори
    Карантинен срок Доза
1 2 3 4
Зимен покой - късно зимно Щитоносни въшки Акарзин 3% /300мл/10л вода/;  
пръскане- края на февруари Акари, Овитекс 2%/200мл/10л вода/; -
началото на март /след Листни въшки, Лайнкойл 1.5%/150мл/10л вода  
резитба; насаждения над 4г.; Листогризещи гъсеници,  Овипрон Топ ЕК - 2.5% - /250мл/10л вода/  
tо над 3-4о С; без вятър. Листозавивачки, Фунгуран ОН 50 ВП 5%  
Дърветата да се облеят Миниращи молци, /50 гр. /10л вода/, к.с. 14 дни  
много добре с разтвор Кръвна въшка,    
  Крушова листна бълха,     
  Мъхове и лишеи,    
  Огнен пригор    
       
       
Набъбване и  Струпясване Дифкор 250 ЕК - 0,015/1,5-2мл/10лвода/  
разпукване на пъпките -  Ранно кафяво гниене, к.с.21 дни -
начало на миши уши Брашнеста мана, Фунгуран ОН 50 ВП 0,150-0,250 /15-25гр   
  Червен овощен акар,  /10л вода/,к.с. 14 дни  
  Листогризещи гъсеници Фонтелис СК -0.075% /8мл/10л вода/ к.с. 21дни  
  Листозавивачки, Топаз 100ЕК 0.025 -0.05%/2,5-5мл/10л в./к.с. 14 д.  
  Листни въшки, Децис 100ЕК -0.013%/13мл/10л вода/к.с.7 дни  
  Миниращи молци, Циклон 5ЕК -0,030% /3мл/10л вода/к.с.14д.  
  Щитоносни въшки Валмек-0.100%/10мл/10л в./ к.с 3 дни  
  Крушова листна бълха Валмек-0.120%/12мл/10л в./ к.с 3 д.-за крушова  
    бълха  
    Шоши -0,040-0,050%/5мл/10л вода/к.с.28д  
    Нисоран плюс 0.120%/12мл/10л вода/к.с. 28дни  
    Нисоран 10 ВП-0.075% /7мл/10л вода/ к.с. 28д.  
       
Червен бутон, Изброените по-горе Използва се един от посочените по горе  Алга Бор Про
Начало на цъфтеж болести и неприятели+ фунгициди- Дифкор, Фунгуран, Шампион 0.3% 30-40мл/дка
  ябълкова плодова оса, който не е прилаган при предишното третира- /5мл-10л вода/
  ябълков цветопробивач не.   
  и крушова плодова оса Инсектициди: За по-здрави цветове и по-добро
    Сумицидин 5 ЕК /Суми Алга 5 ЕК 0.02%/2мл в 10л  опрашване
    вода, 0.03% при напад. на крушова бълха, к.с 14д  
    при наличие на акари един от акарицидите  
    използван при предишно третиране  
       
Край на цъфтежа Ранно и късно кафяво Дифкор 250 ЕК - 0,015-0,02/1,5-2мл/10лвода/ Алга 900
2/3 окапали венчелистчета гниене, к.с.21 дни 25-50гр/дка
април Струпясване, Козавет ДФ- 0,75% /75гр/10л вода/, /5гр/10л вода/
  Брашнеста мана, к.с. 28дни  
  Плодови оси, Десижън 30-50 мл/5мл/10л вода/, к.с. 7 дни За максимална реализация на
  Акари, Листни въшки Тепеки - 0,014% 1,5гр/10л вода, к.с. 21 дни генетичния потенциал на третирани-
  Кръвна въшка,   те култури
  Миниращи молци,    
  Щитоносни въшки,     
  Крушова листна бълха    
       
Формиране и нарастване на  Обект на третиране са Фунгуран ОН 50 ВП 0,150-0,250 /15-25гр  Грийн Гард 150-200 мл/дка
плодовете - големина на  горепосочените вредите-  /10л вода/,к.с. 14 дни /15-20/10л вода/
малък орех- голям лешник ли + ябълков плодов  Каптан 80 ВГ- 0.150-0.180%/20гр/10л вода/кс28д  
/втората половина на май червей   За повишаване имунитета и съпро-
началото на юни/   Дитан М45-0.2% /20г/10л вода/к.с. 29д тивителните сили на растенията при
    Дитан ДГ-0.2%/20/10л вода/к.с.28 д неблагоприятни условия и нападе-
    Дифкор 250 ЕК - 0,015-0,02/1,5-2мл/10л в/к.с.21 д. ние от патогени
    Десижън-0.03-0.05%/5мл/10л вода, к.с. 3д  
    Делегат-0.03%/3г/10л вода, к.с. 7д  
    Кораген 20СК-0,03% /3мл/10л вода/к.с. 14д.  
    Децис 100ЕК -0.012%/2мл/10л вода/к.с.7 дни  
    Тепеки - 0,014%/1,5гр/10л вода/ к.с. 21 дни  
    /при голямо нападение от листни въшки/  
       
Пръскането се провежда след Късно, кафяво гниене Използва се един от посочените при предишна-  
12-14 дни/ в зависимос от мет. Струпясване та фенофаза-фунгицид и инсектицид в зави-  
условия и в по къс интервал- Брашнеста мана, симост от наличието на зараза и нападение от   
при влажно и дъждовно  Ябълков плодов червей, вредителите и действието на съответния ПРЗ,   
време  Листни въшки, като се редуват  
начало или средата на юни Миниращи молци,    
  Акари,    
  Щитоносни въшки,    
  Кръвна въшка,    
  Крушова листна бълха    
       
Най-често последната  Първо пръскане срещу Третиране с ПРЗ /фунгицид, инсектицид и  Нутри -Алгафид
десетдневка на юни и  второто поколение на акарицид/, които не са използвани при 70-100мл/дка
началото на юли ябълковия плодов чер- предишно пръскане и в зависимост от  /10мл/10 вода/
  вей и останалите вредите- опасността и нападението  За залагане на плодни пъпки за
  ли, посочени при  /отнася се най-вече за акари и някои болести, следващата реколта
  предишните третирания като брашнеста мана/  
  /при наличие на нападе-    
  ние и зараза над иконом.    
  прагове на вредност/ИВП/    
  При възможност да се     
  ползват Бюлетините по     
  прогноза и сигнализация    
  на службите по РЗ при ОБХ    
       
През 12-14 дни се провеждат Второ поколение на  Третиранията да се извършват с ПРЗ, които не  Амика  /120-200мл/дка/
2-3 пръскания в зависимост от ябълков плодов червей, са прилагани при предишните пръскания, 20мл/10л вода
продължителността на летежа и други вредители, от кои- като се предпочита ПРЗ с по-къс карантинетн   
на пеперудите от второто то има опасност от зараза срок  
поколение на ябълковия, и нападение Кораген 20 СК -0,016-0,030% /3мл-10л вода/ За по -здрави плодове и по-
плодов червей   к.с. 14 дни малко загниване при съхранение
    Циклон 10ЕК -0,030% /3мл/10л вода/к.с. 14 дни  
    Дифкор 250 ЕК - 0,015-0,02/1,5-2мл/10лвода/  
    к.с.21 дни  
    Сумицидин 5 ЕК 0.03%/3мл в 10л вода, к.с. 14д  
    при нападение от листни бълхи, най-вече от  
    крушова листна бълха  
       
       
Забележка:      
1.Тъй като за успешното опазване на култирите и продукцията получавана от тях от вредители от най-съществено значение е навремен-
ното провеждане на третиранията, съобразно появата, развитието и плътността на патогение и неприятелите, и фенофазите на 
развитие на гостоприемниците, е необходимо за целта  стопаните да се свързват със специалиттите по прогноза и сигнализация на 
растителната защита към Областните Дирекции по безопасност на храните  или се абонират за издаваните от тях бюлетини, за да не
провеждат ненавременни и ненужни третирания.    
2. В предложената технология са посочени икономически най - опасните и повсеместно разпространени болести и неприятели, но
ябълките и крушите могат да бъдат нападнати, в  определни райони и периоди  на годината, още от редица други вредители, като листо-
роги бръмбари, корояди, беловинояди, дървесинояди, стъкленки, цикади, хоботници, мухи, които могат да бъдат контролирани
заедно с провежданата борба срещу остнаналите вредители, посочени в технологията. При поява на по-силно нападение, с видими
последствия е необходимо да се посъветвате със специалист по растителна защита и ако е необходимо да се проведат доп. мероприятия
3. Здравното състояние на ябълковите и крушови дръвчета и реколтата, която получаваме от тях е в пряка зависимост не само от 
правилния избор на ПРЗ и тяхното приложение, но и от общите агротехниечски грижи, торене, наопяване, които прилагаме за тях.
В тази връзка, наред с правилния избор на място, сортове, качествен посадъчен материал, много важни са събирането и изгарянето на 
падналата през  есента листна маса /която е голям източник на зараза/, торене с фосфорни и калиеви торове, а през пролетта с амониева
селитра, резитба и почистване на мумифицирани плодове.  
При вегетацията летни резитби /които по същество са не по малко важно от негвегетационната  /зимна резитба/, прореждане на 
плодовете, напояване и най- вече прилагане на органични и органо минерални листни торове-биостимулатори.
Сподели