You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Житни и широколистни плелеви | зеленчуци

agrobio-trading-main-img

Повечето от зеленчуковите култури са силно чувствителни към заплевеляване. Ненавременното отстраняване на плевелите води до намаляване на добивите с десетки проценти и понижаване на качеството на получената продукция. Наред с това при условията, при които се отглеждат тези култури — напояване и интензивно торене — плевелите не позволяват ценните сортове и хибриди да проявяват максималната си продуктивност, водят до непроизводително изразходване на поливните води и торовете, увеличават нападението на културните растения от болести и неприятели. Заплевеляването препятства комплексната механизация и внедряването на промишлени методи на производство при тези култури. Ог друга страна, напояването и интензивното торене, особено с оборски тор, благоприятстват разпространението и развитието на плевелите.
Характерът на заплевеляването и проблемите, свързани с него, са сходни с тези при полските култури и се определят главно от начина и срока на засяване, респективно засаждане на отделните зеленчукови култури и техните биологични особености. При късните окопни култури преобладават главно късни пролетни плевели — щир, бяла лобода, кокошо просо, зелена и сива кощрява, тученица, кръвно просо, дребноцветна и влакнеста галинзога, лападоволистно пипериче, сладък бурен и др. Посевите на ранните култури се заплевеляват в началните фази от развитието им и от див синап, дива ряпа, бяла лобода, бръшлянолистно великденче, стъблеобхватна и червена мъртва коприва. И в зеленчуковите градини в последните няколко години се наблюдава тенденция към нарастване разпространението на някои упорити многогодишни плевели — паламида, повитица, млечок и особено балур. Трябва да се отбележи и наличността на синя китка при някои сортове домати.

Препарати

Сподели