АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Home Вие сте: Home Родентициди Ерадират - биопродукт

Продукти

products

АБТ предлага на българския пазар такава гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас..

forumДискусионен форум

http://forum.agrobiotrading.com/

Ерадират - биопродукт Печат Е-мейл
Родентициди

Pодентицид, за борба с мишки и плъхове в закрити домашни и складови помещения.                                                                

Първият биологичен родентицид в света, несъдържащ опасни химични вещества!

ЕрадиРат се състои от пелетизирана смляна царевица, пшенично брашно и меласа.

 Начин на употреба:

Да се прилага в закрити помещения на животновъдни обекти (за свине и овце), жилищни сгради, обекти с обществено предназначение,

промишлени обекти, обекти за производство и търговия с храни, лечебни и здравни заведения, учебни заведения и на открито – паркове и други обществени места.

- мишки 10-15г. /точка на 3-4 м

- плъхове 40-60г. /точка на 6-10 м

Начин на приложение:

За по висока ефективност на продукта е необходимо:

  • да се отстранят всички видове хранителни източници от помещенията където ще се поставят примамките с Ерадират.
  • хранителните примамки трябва да се поставят на места където гризачите са активни и на околните пътеки и дупки, където имамме съмнение че преминават.
  • примамките трябва да се поставят на сухи места
  • поставянето на примамки трябва да продължи до като считаме, че гризачите са активни.

 Сигурен индикатор за действието на продукта е промяната в цвета и размера на екскрементите на гризачите. Ефекта от продукта се установява след четвъртия до седмия ден.

 

Image and video hosting by TinyPic   

 

 

Начин на употреба:

 

 

Да се прилага в закрити помещения на животновъдни обекти (за
свине и овце), жилищни сгради, обекти с обществено предназначение,
промишлени обекти, обекти за производство и търговия с храни,
лечебни и здравни заведения, учебни заведения и на открито – паркове
и други обществени места.
- мишки 10-15г. /точка на 3-4 м
- плъхове 40-60г. /точка на 6-10 м
Начин на приложение:
За по висока ефективност на продукта е необходимо:
Ø да се отстранят всички видове хранителни източници от помещенията
където ще се поставят примамките с Ерадират.
Ø хранителните примамки трябва да се поставят на места където
гризачите са активни и на околните пътеки и дупки, където имамме
съмнение че преминават.
Ø примамките трябва да се поставят на сухи места
Ø поставянето на примамки трябва да продължи до като считаме, че
гризачите са активни.
Сигурен индикатор за действието на продукта е промяната в цвета и
размера на екскрементите на гризачите. Ефекта от продукта се
установява след четвъртия до седмия ден, като важно условие е
труповете на гризачите да се отстраняват периодично.
Ерадират не предизвиква резистентност в индивидите за разлика от
антикоагулантните родентициди.
Не се изисква специална защита за боравене с продукта, но носете
ръкавици, кога поставяте примамките, тъй като съществува риск от
отблъскване на гризачите.
ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА КЪМ ДРУГИ ТОПЛОКРЪВНИ
Ерадират притежава специфичен физиологичен начин на водна
абсорбция, които е характерен само за гризачите, другите топлокръвни не
се влияят от действието на продукта поради различните физиологични
прицеси при които абсорбират водата в храната, поради тази причина
продукта е безвреден за тяхГОТОВ ПРОДУКТ ЗА БОРБА С ПЛЪХОВЕ И МИШКИ
Преди употреба прочетете внимателно етикета
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкцията за употреба!
ЕРАДИРАТ
/органичен биоцид-родентицид/
Активно вещество: (Царевичен кочан на прах – 94%)
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара № ........................;
ПРОИЗВОДИТЕЛ: “Републик Милс” - САЩ
Фирма която пуска на пазара биоцидния препарат:
Агро-Био Трейдинг ООД гр. София – 1784, п.к. 61,
бул. Ерусалим 1, бл. 24 тел. 02/ 974 31 64, 02/974 32 46.
ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРАТ: пелети
Група 3 – Биоциди за борба с вредители
Група 14 – родентициди.
ПАРТИДА № …………..
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 0,500гр. и 5кг. 20кг.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинални опаковки и сухи
проветриви складови помещения, отделно от хранителни продукти, далеч от
леснозапалими вещества. Да се пази от отрицателни температури и
измръзвания. Да се спазват правилата за транспортиране.
СРОК НА ГОДНОСТ: При правилно съхранение минимум 2 години
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: ……………….
Дата на която изтича срокът на годност: .....................
Област на приложение: родентицид, за борба с мишки и плъхове в закрити
домашни и складови помещения.
Ерадират е готов продукт под формата на пелети
Потребителска категория: масова
Начин на употреба:
Да се прилага в закрити помещения на животновъдни обекти (за
свине и овце), жилищни сгради, обекти с обществено предназначение,
промишлени обекти, обекти за производство и търговия с храни,
лечебни и здравни заведения, учебни заведения и на открито – паркове
и други обществени места.
- мишки 10-15г. /точка на 3-4 м
- плъхове 40-60г. /точка на 6-10 м
Начин на приложение:
За по висока ефективност на продукта е необходимо:
Ø да се отстранят всички видове хранителни източници от помещенията
където ще се поставят примамките с Ерадират.
Ø хранителните примамки трябва да се поставят на места където
гризачите са активни и на околните пътеки и дупки, където имамме
съмнение че преминават.
Ø примамките трябва да се поставят на сухи места
Ø поставянето на примамки трябва да продължи до като считаме, че
гризачите са активни.
Сигурен индикатор за действието на продукта е промяната в цвета и
размера на екскрементите на гризачите. Ефекта от продукта се
установява след четвъртия до седмия ден, като важно условие е
труповете на гризачите да се отстраняват периодично.
Ерадират не предизвиква резистентност в индивидите за разлика от
антикоагулантните родентициди.
Не се изисква специална защита за боравене с продукта, но носете
ръкавици, кога поставяте примамките, тъй като съществува риск от
отблъскване на гризачите.
ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА КЪМ ДРУГИ ТОПЛОКРЪВНИ
Ерадират притежава специфичен физиологичен начин на водна
абсорбция, които е характерен само за гризачите, другите топлокръвни не
се влияят от действието на продукта поради различните физиологични
прицеси при които абсорбират водата в храната, поради тази причина
продукта е безвреден за тях.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ
НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:
• да се прилага в затворени помещения при сухи условия
Опасности за здравето:
Няма опасност за здравето при нормални условия за работа и употреба
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
В случай на поглъщане: не се очакват неблагоприятни последствия,
но малките деца могат да се задавят с таблети.
При контакт с кожата: Не се очакват неблагоприятни последствия.
Потърсете медицински съвет, ако дразненето се разраства.
При контакт с очите: Не се очакват неблагоприятни последствия, но
прахта може да причини механично дразнене - дръжте очите отворени и
промивайте 15 минути с изобилни количества вода, като от време на
време повдигайте горните и долните клепачи. Потърсете медицински
съвет, ако дразненето не спре.
При вдишване: Много малко вероятно е да възникне опасност при
вдишване, освен ако има прекомерно наличие на прах. Преместете
пострадалия на свеж въздух и потърсете незабавно медицински съвет,
като предпазна мярка.
ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
• Да не се яде, пие и пуши по време на работа; - S20/21
• Да не се вдишва прах от продукта; - S22
• Да се съхранява далеч от деца; - S2
• Да се съхранява отделно от хранителни продукти, напитки и фураж. - S13
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ
Няма определена опасност: изметете и насипете в подходящи
контейнери (бидони, пластмасови чували). Следвайте нормална
процедура за почистване на безопасен материал.
МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР
Поддържайте изложените на пожар контейнери охладени като ги пръскате с
вода. Като средство за гасене използвайте обилно промишлена, разпръсната
на капки вода с ниско налягане (или въглероден двуокис, сухо вещество или
пяна), за да загасите пожарите. Не използвайте водни струи, които биха
могли да разпръснат горящия материал.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С
ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ: Да не се използва повторно празния
амбалаж. Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с продукта
или с празни опаковки. Изхвърляйте продукта или празните опаковки на
определените за целта места.
СЪХРАНЕНИЕ:
Да се съхранява в оригинални опаковки на хладно на добре проветрено
място, далеч от силни миризми (например боя/химикали), храни и
фуражи и на място недостъпно за деца. Не съхранявайте при мокри и
влажни условия. Физически и химически стабилен за поне две години,
когато е съхраняван без да се отваря.

 

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегли файла (Eradirat label.pdf)Ерадират - биопродуктСвали пълното описание от тук:106 Kb
Изтегли файла (MSDS EradiRat.pdf)Ерадират - биопродуктСвали Информационен лист за безопасност (MSDS) от тук:159 Kb
 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола